صدور قبض المثنی برق

  • تاریخ :
  • موضوع :

جهت دریافت قبض المثنی با در دست داشتن کد اشتراک و شمارنده های کنتور برق منزل خود به دفتر ICT مراجعه فرمایید.
ادامه مطلب